دارای تایمر مکانیکی پخت 120 دقیقه (با قابلیت پخت بدون تایمر)

Showing all 2 results