سطح صدای کم( دور 1_ 43dB، دور 2 _ 49dB، دور 3 _ 54dB )

نمایش یک نتیجه